Home :: Repertorio e partiture

Coro Bachis Sulis di Aritzo

Repertorio e partiture

PROFANO AUTORI
A sa mama     V.Vacca - G.Garau
A tue caru betzu     S.Soddu - G.Garau
Adiosa (Non potho reposare) B.Sini - G.Rachel
Ammentos de Pitzinnia     A.Calledda - M.Turnu
Anninnora     Popolare
Astrolicamus     L.Marielli - Elab.M.Turnu 
Barigada sinch’est     B.Sulis - M.Turnu
Brunedda     Popolare
Columba un' imbasciada B.Sulis - G.Garau
Como cheria Castia - Chessa - Elab. M.Turnu
Coro'e anima     M.Turnu
Dae una losa ismentigada     P.Mereu - G.Garau 
Dimonios     L.Sechi - M.Turnu
Dormi pitzinnu     S.Soddu - G.Garau
Duas pitzinnas     A.Casula - M.Turnu
Est una nott’ e luna A.Casula - G.Casula
Fideles montagnas     B.Sulis - M.Casula
Fizos de barbagia     P.Mura - G.Garau 
Had a benner su die Download pdf M.Turnu
Hymnu Sardu Nationali V.Angius - G.Gonnella - Elab.M.Turnu
Luna      Download PDF M.Turnu
Mariedda Popolare
Mere Manna     P.Marras - Elab.M.Turnu
Montalgios e biajantes     A.Calledda - M.Turnu
Mutetos                        Download PDF B.Sulis - M.Turnu
Muttos     F.Satta - A.Catte
Nanneddu meu P.Mereu - T.Puddu
Ninfa Galana B.Sulis - M.Turnu
Ninna nanna  T.Puddu
Ninna nanna de A.Istene A.Casula - G.P. Mele
Non ti mi potho olvidare     B.Sulis - G.Garau
O caridade  B.Sulis - M.Turnu
Ojos de incantu     B.Sulis - A.Zanda
Ojos de sole G.Garau
Prena sa notte e crarore    P.Mura - G.Garau
Razza barbaricina     A.Casula - G.Garau
Rundines adio    A.Casula - G.Garau
S’ indassa Popolare - Elab. G.Garau
S'arvure    A.Calledda - M.Turnu
Sa Femina e s' istola M.Turnu
Sas janas de texile    Download PDF P.Ghiani - M.Turnu
Sentidu     M.Turnu
Serenada e‘ ierru T.Puddu
Signoras e signores    Popolare - M.Fontana
Su baggiu isteddàu A.Casula - A.Zanda 
Su bolu e s’astore    T.Puddu
Su Castanzeri S.Manconi - M.Turnu
Su Patriottu sardu a sos feudatarios F.I.Mannu
Tempus de Boddire   A.Calledda - M.Turnu
Toccos de lughe    M.Turnu
Zente sarda E.Pilo

SACRO AUTORI
Agnus Dei        Download PDF                                      M.Turnu                                               
Alleluia M.Turnu
Alleluia (Nos cantamus) M.Turnu
Andemus a sa grutta     Casu - Sanna
Ave Maria    M.Turnu
Ave Maria (Angelus Domini) F. Biebl
Babbu e sos chelos G.Garau
Babbu e sos chelos    M.Turnu
Canto preghende    T.Meloni - A.Zanda
Coro della notte     P.A. Yon
Deu ti salvet Rejna     Popolare aritzese
Deus ti salvet Maria     B.Licheri - Popolare
Dolce sentire R.Ortolani - Elab. M.Turnu
Hoe cun rara armonia    P.Ghiani - A.Zanda
Jingle bells Elab. G.Malatesta
Kirye M.Turnu
Miserere    G.Garau
Naschid’ est     Casu - Sanna
Notte de chelu Casu - Sanna
Pane e Binu     P.Ghiani - G.Orro
Pasca manna     P.Ghiani - A.Zanda
Rosario di Aritzo     Elab. M.Turnu
S’aneddu    B.Nuvoli
Santu     M.Turnu
Sette ispadas de dolore     Popolare Aritzese
Sos Pastores     T.Puddu
Su ninnieddu Popolare natalizio
Su perdonu B.Licheri - Popolare
Tu scendi dalle stelle Elab. G.Malatesta
Unu Pitzìnnu     P.Ghiani - A.Zanda
Verbum Caro    M.Turnu

POPOLARE NAZIONALE AUTORI
Amici Miei                                                              J.Newton                                          
Belle rose du printemps T.Usuelli
Benjà calastoria B. De Marzi
Da montebel Popolare - Elab. F.Sartori
Dio del Cielo F. De Andrè
Fa' la nana     Popolare - Elab.G.Vacchi
Improvviso B. De Marzi
La contrà de l’ acqua ciara     B. De Marzi
La Montanara      T.Ortelli - L. Pigarelli
La sacra spina B.De Marzi
La strada ferata Popolare - Elab. M.Macchi
La villanella Popolare - Elab. G.Malatesta
Le mie valli L.Casanova Fuga
Maria lassù      B. De Marzi
Rifugio bianco      B. De Marzi
San Matìo B. De Marzi
Signore delle cime      B. De Marzi
Tiritomba (Sera jette) Popolare
Una benedizione irlandese     L.Casanova Fuga